Giveaway

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie “Giveaway” organizowanym na platformie społecznościowej Instagram.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod tytułem “Giveaway” jest Socium.Media Sp. z o.o., adres: ul. Stanisława Lencewicza 2A, 01-493 Warszawa, NIP 5223113749. („Organizator“).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Socium.Media Sp. z o.o.
 3. Organizator stanowi podmiot przekazujący nagrodę.
 4. Celem konkursu jest poznanie opinii studentów na temat ilości zrealizowanych zamówień przez sklep odzieżowy Ł.SHOP w zakresie 2021 roku.
 5. Konkurs organizowany jest w Warszawie.
 6. Konkurs trwa w okresie od dnia 11.02.2022r. do dnia 13.02.2022r. („Okres Trwania Konkursu”).
 7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
 8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram ani podmiotami prowadzącymi te serwisy, w tym Facebook Inc. oraz Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
 9. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Instagram.

Uczestnicy

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych wydatków poniesionych przez Uczestników Konkursu. Organizator nie przewiduje nagród za samo uczestnictwo w Konkursie.
 3. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być osoby fizyczne, będące studentami Uczelni Łazarskiego w Warszawie, będące użytkownikami platformy Instagram, spełniające warunki korzystania z tychże serwisów (określone w ich regulaminach), mające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członków Komisji konkursowej.
 4. Uczestnikiem może być osoba, która w dniu wzięcia udziału w Konkursie spełnia następujące warunki:
 • jest studentem/ką Uczelni Łazarskiego
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia
 • posiada aktywne konta w serwisie Instagram
 1. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez zaobserwowanie profilów @shop.lazarski oraz @lazarskiuni na Instagramie, skomentowanie: “Ile zamówień Ł.SHOP miał w 2021?”, otagowanie 2 znajomych w komentarzu oraz udostępnienie posta konkursowego w stories. Aby praca została zakwalifikowana jako biorąca udział w konkursie, kryteria te muszą zostać spełnione łącznie, jednocześnie i nierozerwalnie. Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu („Zgłoszenie Konkursowe”).
 2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Socium.Media Sp. z o.o., adres: ul. Stanisława Lencewicza 2A, 01-493 Warszawa, NIP 5223113749

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia Akcji, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres następujących danych: imię i nazwisko, nazwa profilu na platformie Instagram. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnika należy kontaktować się adresem e-mail: info@shop.lazarski.pl
 4. Informujemy, że dane osobowe podane Organizatorowi przez Uczestników, w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie i w celu wysłania nagrody, będą zbierane w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – art. 6 ust. 1 lit. b; ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 5. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Uczestnika do upływu przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem.
 6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe Uczestnika tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług IT, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane dane osobowe Uczestnika będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.
 7. Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych i wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem, Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu.
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Administrator dokona takiego przesłania jeżeli będzie to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Uczestnikowi tylko co do tych danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z zawartą umową. Uczestnik może realizować prawa, o których mowa powyżej, kontaktując się z Administratorem zgodnie z danymi podanymi w ust. 1 lub 4 powyżej.
 8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Zasady Konkursu

 1. Uczestnik zgłasza odpowiedź swojego autorstwa poprzez zasady określone w punkcie II.3; II.4; II.5, tj. zgłoszenie następuje poprzez zaobserwowanie profilów @shop.lazarski oraz @lazarskiuni na Instagramie, skomentowanie: “Ile zamówień Ł.SHOP miał w 2021?”, otagowanie 2 znajomych w komentarzu oraz udostępnienie posta konkursowego w stories. Aby praca została zakwalifikowana jako biorąca udział w konkursie, kryteria te muszą zostać spełnione łącznie, jednocześnie i nierozerwalnie.
 2. Konkurs polega na wybraniu przez komisję konkursową spośród zgłoszonych 3 Prac: prawdiłowe opdowiedzi na pytanie “Ile zamówień Ł.SHOP miał w 2021?” bądź najbardziej przybliżone odpowiedzi na pytanie “Ile zamówień Ł.SHOP miał w 2021?” („Praca Konkursowa”).
 3. Zgłaszana odpowiedź (Praca Konkursowa) musi spełniać regulamin serwisów, na których jest zamieszczana (Instagram).
 4. Termin początkowy zgłaszania prac rozpoczyna się w dniu 11.02.2022r. Termin zakończenia zgłaszania prac wyznaczony jest na dzień 13.02.2022r.
 5. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych określonych przez Organizatora, nadesłane w sposób inny niż ustalony przez Organizatora lub nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
 6. Organizator powołuje Komisję Konkursową, w skład której wchodzą:
  • zespół Ł.SHOP
 7. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona, według własnego uznania, komisja konkursowa. Czynnikiem decydującym o wyborze nagrodzonych zgłoszeń jest precyzyjność odpowiedzi.
 8. Spośród prac zgłoszonych przez Uczestników Komisja ma prawo przyznać 3 miejsca.
 9. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, określającym zasady Konkursu.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.

Nagroda

 1. W konkursie przyznawane są następujące nagrody:
 • I miejsce: 2 bilety VIP do Suntago Park Wodny, bluza Ł.SHOP, bomber Ł.SHOP, t-shirt Ł.SHOP
 • II miejsce: 2 bilety do Cinema City (Galeria Mokotów), bluza Ł.SHOP lub bomber Ł.SHOP, t-shirt Ł.SHOP
 • III miejsce: 5 voucher na kawę do COPHI, bluza Ł.SHOP lub t-shirt Ł.SHOP
 1. Po ogłoszeniu wyników konkursu, w terminie do 3 dni roboczych do Uczestnika będącego laureatem Konkursu zostanie wysłana z oficjalnego konta @shop.lazarski prywatna wiadomość elektroniczna za pomocą platformy, na której zgłoszona została jego praca (Instagram) z prośbą o podanie danych niezbędnych do dostarczenia nagrody. Nagrody zostaną dostarczone na koszt Organizatora do laureatów w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora danych, o których mowa w niniejszym pkt. 2.
 2. Nagroda w konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody – z uwagi na wartość – korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Jeżeli Uczestnik, po nawiązaniu kontaktu ze strony Organizatora nie prześle Organizatorowi informacji adresowych, w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości kanałami komunikacji elektronicznej od Organizatora, prawo do nagrody wygasa.
 4. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane kurierem na koszt organizatora. Wysyłka nagród odbywa się globalnie. Laureat jest zobowiązany wskazać adres do wysyłki.
 5. Przyznana nagroda nie podlega wymianie i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny.
 6. Organizator informuje, że w razie podania przez laureatów Konkursu nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych, może być uniemożliwione wydanie nagrody pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

Licencja

 1. Prawa autorskie do pomysłu pozostają przy ich twórcach. Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieograniczonej w czasie i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie ze zgłoszonych do udziału w konkursie prac na terytorium całego Świata poprzez publiczne udostępnianie ich na stronie oraz mediach społecznościowych organizatora w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz poprzez zwielokrotnianie ich technikami wykorzystywanymi w celu udostępniania prac.
 2. Zdobywca nagrody zezwala Organizatorowi na korzystanie z opracowań prac bez odrębnego wynagrodzenia.
 3. Organizator zobowiązuje się utrzymywać oznaczenia autorstwa pracy wprowadzone przez zdobywcę nagrody.
 4. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi powyższej licencji bez odpłatności.
 5. Zgłaszając pomysł, Uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych pomysłach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.

Reklamacje i pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

 1. Wszelkie reklamacje, w tym dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu, winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@shop.lazarski.pl i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Instagram i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie do dnia 28.02.2022r.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Instagram lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
 5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład:
 6. a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu o prawa majątkowe wynikające z zawartej umowy.
 7. b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
 8. c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 9. Dodatkowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl

 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej shop.lazarski.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Niemożność doręczenia nagrody rzeczowej lub wypłacenia nagrody pieniężnej z powodu podania przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych powoduje, że prawo do nagrody wygasa, jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w inny sposób.
 3. Nieodebranie przez Uczestnika prawidłowo zaadresowanej przesyłki z nagrodą i jej zwrot do Organizatora zgodnie z regulaminem doręczyciela, powoduje, że prawo do nagrody wygasa, jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w inny sposób.
Close
Close

Sign in

Close

Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.